e-mevzuat
Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başbakanlık
Resmi Gazete
Dış Tİcarette İstatistikler
164 ülke Döviz Kurları
Mobil Gümrük SMS Bilgi Servisi
İnternet Vergi Dairesi 
Online Vergi Ödemeleri Sorgulama 
E-Devlet
   
4458 Gümrük Kanunu
5607 Kaçakçılıkla Müc. Kanunu
CE işareti
Dış Ticaret Mevzuatı
Resmi Gazete
2011-GTIP - Tarife Cetveli
İhracat mevzuatı
İthalat mevzuatı
S.Bölge mevzuatı
Faydalı Bilgiler
Sıkça Sorulan Sorular

 

Gecikme Faizi

Vergi Usul Kanununun 112/3. maddesine göre, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda, dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar; dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.

Gecikme Zammı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. madesine göre, amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren gecikme zammı uygulanır.

GECİKME FAİZİ

GECİKME ZAMMI

1-

VUK md.112'de düzenlenmiştir.

1-

AATUHK md.51'de düzenlenmiştir.

2-

İkmalen, re'sen ya da idarece tarh olunan vergiler için uygulanır.

2-

Kesinleşmiş kamu alacakları için uygulanır.

3-

Vergilerin normal vade tarihlerinden, tarhiyatın tahakkuk ettiği tarihe kadar, dava açılması durumunda ise VM kararının idareye tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süreler için gecikme faizi hesaplanır.

3-

Vadenin dolduğu tarihten, ödemenin yapıldığı güne kadar geçen süreler için gecikme zammı hesaplanır. (Süre, vadenin dolduğu günü takip eden gün başlar, ödemenin yapıldığı gün de bu süreye dahildir. Bkz. 430 nolu Tahsilat Genel Tebliği)

4-

Gecikme faizi aylık olarak hesaplanır, ay kesirleri dikkate alınmaz.

4-

Gecikme  zammı, gecikilen her ay için aylık hesaplanır, ay kesirleri için de günlük olarak hesaplanır.

5-

Cezalar için gecikme faizi hesaplanmaz.

5-

Vadesinde ödenmeyen VERGİ ZİYAI CEZASI için gecikme zammı uygulanır. Diğer cezalar için gecikme zammı uygulanmaz.

 

 

 

 

- Gecikme zammı (GZ) ve gecikme faizi (GF) hesabında kullanılan oran aynıdır.

- İkmalen, re''sen ya da idarece tarhiyatlarda vergi ne zaman tahakkuk eder?

1-Tarhiyat dava konusu edilmemişse, dava açma süresinin sona ermesiyle (30. gün sonunda) vergi tahakkuk etmiş olur.

2-Tarhiyat için, tarhiyat sonrası uzlaşmaya başvurulmuş ve uzlaşma sağlanmışsa, uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihte vergi tahakkuk etmiş olur.

3-Tarhiyat öncesi uzlaşmalarda, TÖ uzlaşma tutanağının imzalandığı gün vergi tahakkuk etmiş olur.

4-Tarhiyat dava konusu edilmişse ve dava olumsuz sonuçlanmışsa, mahkeme kararı üzerine düzenlenen 2 nolu ihbarnamenin tebliğ edildiği gün vergi tahakkuk etmiş sayılır. 

Yukarıdaki dört halde de tahakkuk tarihinden sonra 1 aylık ödeme süresi başlar. 1 aylık sürenin son günü vade tarihidir.

- Tahakkuk eden verginin ödeme süresi içinde gecikme faizi, gecikme zammı hesaplanmaz.

- İhtirazi kayıtla verilen beyannamelerde tahakkuk eden verginin, Vergi Mahkemesinde kaldırılması, ancak Danıştay'da onanması halinde gecikme faizi Vergi mahkemesi kararına göre iade alınan, ancak üst mahkeme (Danıştay / BİM) kararı uyarınca ödenmesi gereken vergilerde, VUK 112/5 uyarınca, vergilerin iade tarihinden üst mahkeme kararının idareye tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için AATUHK'na göre belirlenen tecil faizi oranında gecikme faizi hesaplanır. Ay kesirleri için faiz hesaplanmaz.  Paranın iade alınmaması halinde 1 senelik zamanaşımı (VUK 120. md) söz konusu olup olmayacağı tartışmalıdır. Bu nedenle, paranın önce iade alınıp, daha sonra faiz riski oluşmaması bakımından VUK 112'ye göre yatırılması tavsiye olunabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
İthalat Gümrükleme
İhracat Gümrükleme
Mevzuat Danışmanlığı
Diğer Gümrükleme Hizmetleri
 
   
Bağlayıcı Tarife Bilgisi
Gümrük Tarife Cetveli
Vedop Sorgulama
Telafi Edici Vergi Sorgulama
Gecikme Faizi Hesabı
Online Vergi Ödemeleri
Firma Dosya Takip
Mobil Gümrük Projesi
   

conmar